غرفه سازی | مقررات نمایشگاه بین المللی مشهد

گراف
اطلاعات مندرج در فرم درخواست مشارکت، عینا در سردرب غرفه ها و کتاب راهنمای ویژه نمایشگاه بین المللی مشهد، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. لذا در صورت درخواست هرگونه تغییر ، مراتب باید کتبا اعلام گردد .

گراف
درخصوص مشارکت کنندگانی که پس از مهلت تعیین شده ( ۱۵ روز پیش از زمان برگزاری نمایشگاه) اقدام به ارسال مشخصات نمایند، هیچگونه مسئولیتی در زمینه درج اطلاعات در کتاب راهنمای ویژه نمایشگاه مشهد متوجه ستاد برگزاری نمی باشد.

گراف
متقاضیان نمایشگاه بین المللی مشهد موظفند حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت اقدام به واریز ۳۰ % از مبلغ هزینه اجاره غرفه جهت تکمیل ثبت نام و رزرو نهایی آن اقدام نموده و فیش واریزی را برای ستاد برگزاری ارسال نمایند .

گراف
مبلغ کل قرارداد باید حداکثر سه هفته قبل از نمایشگاه بین المللی مطابق تعرفه غرفه سازی نمایشگاهی و خدمات درخواستی به حساب واریز و فیش آن ارسال گردد . در صورت عدم اجرای این ماده، ستاد برگزاری می تواند نسبت به تعطیلی غرفه خاطی، عدم تحویل غرفه، معرفی به مراجع ذیصلاح، اخذ جریمه معادل ۱۰ % فضای غرفه، فسخ یک جانبه و نیز ممانعت از حضور در سایر نمایشگاههای استان برای یک دوره نمایشگاهی اقدام نماید. همچنین ستاد برگزاری می تواند کالا و اموال آن دسته از مشارکت کنندگانی که به دلایلی بدهکار بوده و نسبت به تسویه حساب اقدام ننموده اند را بدون قید و شرط ضبط نموده و نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید.

گراف
ارتفاع مجاز غرفه سازی و چیدمان تجهیزات نمایشگاهی، حداکثر ۵ / ۳ متر می باشد و مشارکت کنندگان موظفند طرح غرفه سازی خود را حداقل ۲۰ روز پیش از افتتاح نمایشگاه جهت تایید امور فنی نمایشگاه بین المللی مشهد به ستاد برگزاری ارسال نمایند.

گراف
مشارکت کنندگان موظفند صدای وسایل صوتی و تصویری مورد استفاده را در حد غرفه خود نگه دارند، به نحوی موجب آزار بازدیدکنندگان و سایر مشارکت کنندگان در غرفه ها نشود.

گراف
متقاضیان می توانند با توجه به زمینه فعالیت و گروه کالایی خود در سالن هایی که جهت همان گروه کالایی مشخص شده، درخواست غرفه نمایند.کارت های شناسایی یک ساعت پس از برگزاری مراسم افتتاحیه توسط نماینده ستاد برگزاری به غرفه داران تحویل می گردد.