فیلترها
زمان برگزاری
مکان برگزاری نمایشگاه
موضوع نمایشگاه
بیست و دومین نمایشگاه عرضه مستقیم کاال )فروش بهاره(
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد
برگزارکننده: نمایشگاه بین المللی مشهد
تلفن برگزارکننده: ۰۵۱-۳۵۰۰۵ نمایش کامل
۱۳۹۹/۱۲/۱۵
جمعه
۱۳۹۹/۱۲/۲۲
جمعه
۱۳۶
روز باقیمانده
ثبت نام
افزودن به علاقه مندی ها
چهارمین نمایشگاه تخصصی محصوالت ارگانیک و مواد غذایی سالم گواهی شده )ارگانو فود( همزمان با جشنواره غذ
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد
برگزارکننده: نمایشکاه بین المللی مشهد
تلفن برگزارکننده: ۰۵۱-۳۵۰۰۵ نمایش کامل
۱۳۹۹/۱۲/۵
سه شنبه
۱۳۹۹/۱۲/۸
جمعه
۱۲۲
روز باقیمانده
ثبت نام
افزودن به علاقه مندی ها
چهاردهمین نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کالا
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد
برگزارکننده: نمایشکاه بین المللی مشهد
تلفن برگزارکننده: ۰۵۱-۳۵۰۰۵ نمایش کامل
۱۳۹۹/۱۱/۲۷
دوشنبه
۱۳۹۹/۱۲/۱
جمعه
۱۱۵
روز باقیمانده
ثبت نام
افزودن به علاقه مندی ها
هشتمین نمایشگاه بین المللی شوینده ها,مواد پاک کننده,محصوالت بهداشتی و ماشین آالت
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد
برگزارکننده: نمایشکاه بین المللی مشهد
تلفن برگزارکننده: ۰۵۱-۳۵۰۰۵ نمایش کامل
۱۳۹۹/۱۱/۱۶
پنجشنبه
۱۳۹۹/۱۱/۱۹
یکشنبه
۱۰۳
روز باقیمانده
ثبت نام
افزودن به علاقه مندی ها
نهمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد
برگزارکننده: نمایشکاه بین المللی مشهد
تلفن برگزارکننده: ۰۵۱-۳۵۰۰۵ نمایش کامل
۱۳۹۹/۱۱/۱۶
پنجشنبه
۱۳۹۹/۱۱/۱۹
یکشنبه
۱۰۳
روز باقیمانده
ثبت نام
افزودن به علاقه مندی ها
سومین نمایشگاه تخصصی مشاورین
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد
برگزارکننده: نمایشکاه بین المللی مشهد
تلفن برگزارکننده: ۰۵۱-۳۵۰۰۵ نمایش کامل
۱۳۹۹/۱۱/۱۶
پنجشنبه
۱۳۹۹/۱۱/۱۹
یکشنبه
۱۰۳
روز باقیمانده
ثبت نام
افزودن به علاقه مندی ها
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب، فاضالب و تجهیزات وابسته
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد
برگزارکننده: نمایشکاه بین المللی مشهد
تلفن برگزارکننده: ۰۵۱-۳۵۰۰۵ نمایش کامل
۱۳۹۹/۱۱/۷
سه شنبه
۱۳۹۹/۱۱/۱۰
جمعه
۹۴
روز باقیمانده
ثبت نام
افزودن به علاقه مندی ها
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی )ماشین آالت، نهاده ها ، مکانیزاسیون و سیستم های آبیاری(
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد
برگزارکننده: نمایشکاه بین المللی مشهد
تلفن برگزارکننده: ۰۵۱-۳۵۰۰۵ نمایش کامل
۱۳۹۹/۱۱/۷
سه شنبه
۱۳۹۹/۱۱/۱۰
جمعه
۹۴
روز باقیمانده
ثبت نام
افزودن به علاقه مندی ها
دوازدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد
برگزارکننده: نمایشکاه بین المللی مشهد
تلفن برگزارکننده: ۰۵۱-۳۵۰۰۵ نمایش کامل
۱۳۹۹/۱۰/۳۰
سه شنبه
۱۳۹۹/۱۱/۳
جمعه
۸۷
روز باقیمانده
ثبت نام
افزودن به علاقه مندی ها
یازدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین,پوششهای صنعتی,چسب و مواد شیمیایی وکامپوزیت ها
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد
برگزارکننده: نمایشکاه بین المللی مشهد
تلفن برگزارکننده: ۰۵۱-۳۵۰۰۵ نمایش کامل
۱۳۹۹/۱۰/۳۰
سه شنبه
۱۳۹۹/۱۱/۳
جمعه
۸۷
روز باقیمانده
ثبت نام
افزودن به علاقه مندی ها
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع الستیک و پالستیک
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد
برگزارکننده: نمایشکاه بین المللی مشهد
تلفن برگزارکننده: ۰۵۱-۳۵۰۰۵ نمایش کامل
۱۳۹۹/۱۰/۳۰
سه شنبه
۱۳۹۹/۱۱/۳
جمعه
۸۷
روز باقیمانده
ثبت نام
افزودن به علاقه مندی ها
هجدهمین نمایشگاه بین المللی صوتی و تصویری، دیجیتال و جشنواره نور و صدا
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد
برگزارکننده: نمایشکاه بین المللی مشهد
تلفن برگزارکننده: ۰۵۱-۳۵۰۰۵ نمایش کامل
۱۳۹۹/۱۰/۲۲
دوشنبه
۱۳۹۹/۱۰/۲۶
جمعه
۸۰
روز باقیمانده
ثبت نام
افزودن به علاقه مندی ها
دهمین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی، موکت و کفپوش ها
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد
برگزارکننده: نمایشگاه بین المللی مشهد
تلفن برگزارکننده: ۰۵۱-۳۵۰۰۵ نمایش کامل
۱۳۹۹/۱۰/۲۲
دوشنبه
۱۳۹۹/۱۰/۲۶
جمعه
۸۰
روز باقیمانده
ثبت نام
افزودن به علاقه مندی ها
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد
برگزارکننده: نمایشکاه بین المللی مشهد
تلفن برگزارکننده: ۰۵۱-۳۵۰۰۵ نمایش کامل
۱۳۹۹/۱۰/۲۲
دوشنبه
۱۳۹۹/۱۰/۲۶
جمعه
۸۰
روز باقیمانده
ثبت نام
افزودن به علاقه مندی ها
هفتمین نمایشگاه بین المللی فلزات گرانبها، طال، جواهر، نقره، ساعت، سنگهای قیمتی،ماشین آالت و تجهیزات
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی مشهد
برگزارکننده: نمایشکاه بین المللی مشهد
تلفن برگزارکننده: ۰۵۱-۳۵۰۰۵ نمایش کامل
۱۳۹۹/۱۰/۹
سه شنبه
۱۳۹۹/۱۰/۱۲
جمعه
۶۶
روز باقیمانده
ثبت نام
افزودن به علاقه مندی ها

متاسفانه برای فیلتر شما محصولی یافت نشد


لطفا محدودیت فیلتر خود را تغییر دهید.