اولین نمایشگاه تخصصی پوشش های ساختمانی
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی
دومین نمایشگاه هنرصنعت مد ولباس | مداکس