advertise

غرفه سازی | گرید غرفه سازی نمایشگاه تهران

از روزهای اولیه‌ای که نمایشگاه تهران مکانی شد برای برگزاری نمایشگاه‌ها، غرفه‌داران احساس نیاز فراوانی برای چیدمان و ساخت و ساز را در غرفه‌های خود احساس کردند. از همان زمان شغلی به نام غرفه سازی شکل گرفت. در طول سالیان دراز تا به امروز این شغل که دیگر تبدیل به صنعتی شده بود شاهد فراز و فرودهای فراوانی بوده است. در این سال‌ها شرکت‌های بسیاری اقدام به غرفه سازی در نمایشگاه تهران نمودند. در طی چندسال گذشته باتوجه به افزایش تعداد عناوین نمایشگاهی و همچنین افزایش حجم غرفه‌دارانی که اقدام به غرفه سازی در نمایشگاه تهران نمودند و همچنین حضور افراد و شرکت‌هایی که از تخصص لازم در جهت ساخت و ساز غرفه های نمایشگاهی برخوردار نبودند باعث شد که هرج و مرج فراوانی در زمان برگزاری نمایشگاه ها به‌وجود آید، از این رو قسمت فنی و مهندسی نمایشگاه تهران با همکاری تعدادی از غرفه سازانی که در این نمایشگاه مشغول به غرفه سازی بودند که در ادامه انجمن غرفه سازان تهران را پایه گذاری نمودند، اقدام به ایجاد قوانین و مقرراتی در جهت سامان دهی به امر غرفه سازی نمودند که این قوانین در طول زمان دستخوش تغییراتی شد، تاهرچه بهتر بتواند دربر گیرنده شرایط خاص این صنعت برآید.
در تاریخ نگارش این مقاله که در انتهای تیرماه سال نود و هشت به سر میبریم، آخرین تغییرات در چگونگی اعطای گرید به شرکت های غرفه ساز در حال انجام است و امید میرود روند تغییرات به سمت و سوی هرچه قانونمندتر شدن این صنعت به پیش رود.