advertise

غرفه سازی | گرید غرفه سازی نمایشگاه شیراز

نمایشگاه شیراز نیز همانند سایر نمایشگاه های دیگر فعال در صنعت نمایشگاهی کشور برای بحث غرفه سازی از چندین سال پیش اقدام به صدور پروانه فعالیت در نمایشگاه شیراز نمود و در ادامه به تعدادی از غرفه سازان گیرد غرفه سازی اعطا شد. شیراز را شاید بتوان دومین شرکت نمایشگاهی ایران پس از تهران دانست که با کمترین حاشیه ممکن اقدام به سامان دهی بحث غرفه سازی در سایت نمایشگاهی خود نمود. مدیریت نمایشگاه شیراز با دوراندیشی هیچگاه تفاوتی بین غرفه سازان بومی و غیر بومی ایجاد نکرد و همیشه در نمایشگاه شیراز تخصص و توان شرکت های غرفه ساز بوده است که مشتریان را به سمت خود سوق داده و این مسئله همیشه به باکیفیت برگزار شدن این نمایشگاه کمک شایان توجهی نموده است.
شرکت گراف نیز همانند سایر شرکت های فعال در صنعت غرفه سازی اقدام به اخذ گرید نمایشگاه شیراز نمود و با استعانت از خداوند باری تعالی توانسته گرید آ نمایشگاه شیراز را به خود اختصاص داده و اقدام به غرفه سازی در این نمایشگاه نماید.

غرفه های ساخته شده در نمایشگاه شیراز

غرفه شرکت صباباتری - نمایشگاه بین المللی شیراز - نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو

غرفه سازی نمایشگاهی | غرفه شرکت صباباتری

غرفه سازی شیراز
غرفه بازرگانی پیشگام - نمایشگاه شیراز - نمایشگاه قطعات خودرو

غرفه سازی | غرفه بازرگانی پیشگام

غرفه سازی شیراز
غرفه شرکت LG - نمایشگاه بین المللی شیراز - غرفه نمایشگاهی

غرفه سازی نمایشاهی | غرفه شرکت LG

غرفه سازی شیراز